SEKILAS TENTANG KYAI ASEP JAELANI; PENULIS KITAB TA’RIF AL-MUHAQQIQIN

PROFIL SINGKAT
Beliau bernama lengkap Kyai Asep Jaelani, Lc., MA, tetapi dalam judul-judul kitabnya ditulis Asep Abdul Qadir Jaelani. Lahir di Bekasi pada 28 Agustus 1981 dan merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bpk. Haji Asman bin Haji Sanain bin Kairan dan Ibu Hj. Badriyah binti H. Abdul Aziz.

RIWAYAT PENDIDIKAN
Masa kecil hingga umur 12 tahun beliau belajar membaca dan menulis kepada guru-guru agama dan umum di pengajian Al-Qur’an, sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah di kampung Awirarangan Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Umur 12-15 tahun belajar dasar ilmu agama dan umum di Pesantren dan SMP Islam Asyifa Rancabango Patokbeusi Subang, di antara gurunya: KH. Utsman Bakar, dan Ust. Kamaluddin, selama tiga tahun di sana dirinya belajar ilmu nahwu, sharaf dan fikih.
Umur 15-21 tahun belajar ilmu-ilmu agama di pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, di antara yang dipelajari :
a. Dalam fikih: Fath al-Muin, Syarh Mahalli ala Minhaj al-Thalibin
b. Dalam Nahwu sharaf: Alfiyah Ibnu Malik
c. Dalam Balaghah: Jauhar Maknun dan Uqud al-Juman
d. Dalam tafsir: sebagian Tafsir Jalalain
e. Dalam Ushul fikih: Syarh Waraqat, Nazham Waraqat, Lubb al-Ushul, dan Syarh Mahalli ala Jam’ al- Jawami’.

Umur 22 – 28 tahun mengikuti program belajar S1 di Universitas Al-Ahgaf di Tarim Hadhramaut, Yaman, fakultas Syariah wa al-Qanun, di antara yang dipelajari:
a. Dalam fikih: Al-Yaqut al-Nafis, Minhaj al-Talibin, ilmu faraid, fikih nawazil, fikih iqtishad, dan fikih muqaran;
b. Dalam ushul fikih: Ghayah al-Wushul Syarh lubb al-Ushul;
c. Dalam hadis ahkam: Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram;
d. Dalam tafsir ayat ahkam: Tafsir Ayat al-Ahkam karya Syeikh Assayis;
e. Dalam tarikh tasyri’: kitab Tarikh Tasyri’ karangan Syeikh Ahmad Thoha Royyan;
f. Dalam nahwu dan sharaf: Mutammimah Jurumiyyah, Syarh Ibnu Aqil, Syadz al-‘Arf;
g. Dalam Ilmu mantiq: Idhah al-Mubham Syarh Sullam al-Munauraq.

DI ANTARA GURU-GURU DI UNIVERSITAS Al-AHGAF

Selama belajar di Al-Ahgaf, beliau menimba ilmu dari beberapa guru. Di antara guru-gurunya adalah sebagai berikut:

 1. Rektor universitas Al-Ahgaf, Profesor Alhabib Abdullah bin Muhammad Baharun;
 2. Syeikh Muhammad bin Ali Alkhatib;
 3. Syeikh Muhammad bin Ali Baudhan;
 4. Syeikh Muhammad al-Amin Asy-Syinqiti;
 5. Dr. Mustofa bin Sumaith;
 6. Dr. Amjad Rasyid al-Maqdisi;
 7. Dr. Ahmad Shaleh Bafadhal;
 8. Dr. Abdurrahman Asseggaf;
 9. Al-Ustadz Al-Habib Abdurrahman bin Toha Al-Habsyi.

Selain di Universitas Al-Ahgaf, dirinya juga mengikuti tahfizh Qur’an di Qubbah Abi Murayyim/Masjid Assaqqaf di Tarim, dan mengikuti belajar Qiraat di Madrasah Al-Aidarus li al-Qira’at.

Umur 29 – 31 tahun melanjutkan program belajar S2 ushul fikih di Dirasat Ulya Al-Ahgaf di Mukalla, di antara yang dipelajari di sana:

Dalam Nahwu dan Sharaf: Thurrah dan Ihmirar Alfiyah Ibnu Malik yang ditulis oleh Ibnu Buna Asy-Syenqiti, kepada gurunya yaitu Syeikh Assayid Asy-Syenqiti

Dalam balaghah: Thurrah Uqud al-Juman yang ditulis oleh Muhannad Baba Asy-Syenqiti, kepada gurunya yaitu :Syeikh Muhammad Al-Hafizh Asy-syenqiti

Dalam mustalah hadis: Syarh Alfiyyah Al-Iraqi yang ditulis oleh Imam al-Iraqi kepada guru beliau yaitu Syeikh Muhammad Al-Amin Asy-Syenqiti

Dalam ilmu mantiq: Thurrah dan Ihmirar Sullam al-Munauraq karangan Syeikh Abdussalam Asy-syenqiti, kepada gurunya yaitu Syeikh Muhammad Al-hafizh Asy-syenqiti

KARYA TULIS
Beberapa karya tulis beliau sebagai berikut:

 1. Riyadhah al-Uqul hasyiyah Ghayah al-Wushul, dalam ilmu ushul fikih, ditulis ketika dirinya belajar di universitas Al-ahgaf di Tarim dalam waktu sekitar 3 tahun (2006 – 2008), untuk membantu kawan-kawannya di universitas Al-ahgaf. Saat ini sedang direvisi pada beberapa tempat.
 2. Aun al-Murid Ta’liqat ‘ala Durus al-Tauhid, dalam ilmu aqidah, ditulis di Mukalla Yaman sekitar tahun 2010, Durus al-Tauhid sendiri adalah kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syathiri (syarihul Yaqut an-nafis). Saat ini sedang direvisi.
 3. Natijah al-Muhtamm hasyiyah Idhah al-Mubham, dalam ilmu mantiq. Ditulis pertama kali di Tarim sekitar tahun 1428 H, kemudian direvisi di Mukalla sekitar tahun 1430 H, dan terakhir direvisi ulang di Subang Jawa Barat tahun 1435 H. Sudah empat kali dicetak di percetakan Dar a-Dhiya Kuwait.
 4. Al-Ta’liqat al-Wadhihat ala al-Tanbihat al-Wajibat, dalam menerangkan hukum maulid yang disertai perkara munkar. Kitab ini ditulis tahun 2016. Kitab al-Tanbihat al-Wajibat sendiri adalah kitab yang ditulis oleh Hadhratusy Syeikh Kiai Haji Hasyim Asy’ari Jombang pendiri Nahdhatul Ulama. Dicetak di Dar al-Shalih Mesir dan Turots Ulama Nusantara, Demak.
 5. Izhar al-Zain hasyiyah Uqud al-Lujain, dalam ilmu rumah tangga, ditulis tahun 2021 / 1446, hasyiyah ini diambil nuqilannya dari 300 kitab dalam berbagai ilmu seperti tafsir, hadis, Syarh hadis, fikih, lughoh dan Nahwu. Dicetak di Jakarta.
 6. Al-Alam al-Marfu ala Muqaddimah al-Majmu’, dalam adab menuntut ilmu dan berfatwa, ditulis di Tarim tahun 1429. Sedang direvisi.
 7. Al-Minhah Ath-Thalabiyyah ta’liqat Al-‘Athiyyah al-Haniyyah, dalam mauidhah, nasehat dan wasiat Al-Habib Ali bin Hasan Alattas. Sedang disempurnakan.
 8. Ta’rif al-Muhaqqiqin bi Manahij Asy-Syurrah wa al-Muhasysyin wa al-Mu’alliqin, dalam adab, macam gaya menulis, dan tugas penulis Syarh, hasyiyah dan ta’liq, ditulis tahun 2022 dan dilaunching di Ma’had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga, Aceh
 9. Al-Ghaits Al-Katsir, nazham kitab-kitab tafsir dan syarh-nya, 167 halaman berisi macam-macam tafsir dan nama-nama lebih dari 200 kitab dalam tafsir Qur’an. Dicetak.
 10. Ibraz al-Ma’ani ta’liq Wushul al-Amani, karangan Imam As-suyuthi dalam dalil ucapan selamat, ditulis tahun 1441.
 11. Al-Tahyi’ah ala Juz al-Tahni’ah, karangan Al-hafizh Ibnu hajar Al-Asqolani dalam dalil ucapan selamat, ditulis tahun 1441.
 12. Ath-Thurar ala Uqud al-Durar, karangan Syeikh Sulaiman al-Kurdi dalam menjelaskan mushtalah Tuhfah al-Muhtaj. Sedang berjalan.
 13. Tahqiq Hasyiyah al-Ghunaimi ala Al-Mathla’, dalam ilmu mantiq. Dicetak Dar al-Dhiya tahun 2021.
 14. Tahqiq Kasyf al-Litsam ‘an Mukhadarat al-Afham karya Syeikh Ahmad al-Damanhuri tentang pembahasan Basmalah, Hamdalah dan Syukr. Dicetak oleh Dar al-Dhiya` tahun 2019 di akhir Natijah al-Muhtam.
 15. Tahqiq Is’af al-Muthali’ Syarh al-Badru al-Lami’ karangan Syeikh Mahfuz al-Tarmasi, sedang berjalan.
 16. Tahqiq Lubb al-Ushul, dalam ilmu ushul fikih. Dicetak Dar al-Fadani tahun 2020.
 17. Asy-Syeikh Muhammad Hasyim Asy’ari Faqihan, الشيخ محمد هاشم أشعري فقيها. Tesis S2 di universitas Al-Ahgaf, ditulis tahun 2017.

BEBERAPA PERENCANAAN
Di antara beberapa perencanaan beliau di masa mendatang adalah:

 1. Meringkas Syarh Ihya` karangan al-Zabidi;
 2. Menulis Syarh al-Yaqut al-Nafis. Sudah memulai;
 3. Menulis hasyiyah atas Nail al-Raja` Syarh Safinah al-Naja;
 4. Menulis Syarh Mustadrak al-Hakim;
 5. Menulis hasyiyah atas Tafsir Syeikh Nawawi Banten;
 6. Menerjemahkan ke bahasa Arab kitab Sabil al-Muhtadin karangan Syeikh Arsyad Banjar. Sudah memulai;
 7. Menulis hasyiyah atas Subul al-Salam Syarh Bulugul Maram. Sudah memulai;
 8. Menulis ta’liqat atas Tarikh Tasyri’ Syeikh Ahmad Toha Royyan. Sudah menulis sebagian besar;
 9. Menulis hasyiyah atas al-Ghaits al-Katsir Syarh Manzhumah Kutub al-Tafsir. Sudah memulai.

Share

Add Your Comments

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *